Niels Christian Hvidt

Professor, Theol.Dr.

Foredrag

Kunstens Mirakler om Miraklernes Kunst

Den vesterlandske historie er gennemvævet af beretninger om mirakler. Ser man tilbage på kristendommens fremvækst i Europa bliver det klart, at troen på undere og manifestationen af Guds kraft var med til at sikre kristendommens indføring i Europa, en sejr, der bl.a. er blevet forklaret ved, at de kristne var i stand til at udføre undere, der var talrige og kraftfulde nok til at overbevise romerne om, at den sande Gud var den kristne. Miraklerne har en enorm betydning i Bibelen. Fx udgør miraklerne over halvdelen af versene om Jesu offentlige virke i Markusevangeliet. Miraklerne indeholder en stor indre kraft, der har fascineret og bevæget mennesker op igennem historien. Det ses også i den klassiske billedkunst, idet mange store kunstnere har malet Bibelens mirakler. Ser man på den klassiske litteratur og malerkunst, kan man ikke komme udenom det faktum, at miraklerne har spillet en stor rolle i vor kultur. Underfulde erfaringer har aldrig manglet i kristendommens historie og gør det heller ikke i dag. Der tales i dag om en øgning af sådanne mirakuløse hændelser i kristen sammenhæng. Således kan det ikke undre, at miraklet også i det 21. århundrede er et af de væsentlige emner, der tages op, når man diskuterer hvorvidt mennesket er alene i sin verden, eller om der er en personlig Gud, der kan handle og gøre undere i verden. Dette foredrag med professor, theol.dr. Niels Christian Hvidt fokuserer på Bibelens mirakler og hvordan de er blevet formidlet i den klassiske malerkunst fra 1300 til 1650. Den bygger på Hvidts bog Kunstens Mirakler – Den klassiske kunsts skildringer af Bibelens mirakler, København: Gyldendal, 2008. Der er to primære formål med foredraget: 1. For det første vil foredraget rent kulturhistorisk at eksemplificere forbindelsen mellem kunst og religion ved at vise, hvor stor en betydning Bibelens mirakler har haft i historiens kunstneriske udtryk. 2. For det andet vil foredraget give den nutidige læser en flerdimensionel indgang til de bibelske undere - en anden indgang end den rent verbale, mundtlige eller skriftlige. Foredraget introducerer til de bibelske mirakler gennem både tekst og billede. Der er tale om forskellige typer af formidlingsformer af den samme begivenhed, der her kobles sammen. Bibelberetningen beriges ved at appellere til synssansen. Billederne leverer nemlig en anden forståelse og oplevelse af miraklernes dynamik end det, som det skrevne ord kan levere. Ved at ”læse” billedet, der illustrer mirakelbegivenheden, flyttes beretningen fra det skriftlige over i sansernes rum. Og det er her, miraklerne har hjemme! Foredraget viser, hvordan mirakler altid er blevet oplevet gennem billedgengivelser og ikke kun i ord. Hvidt giver eksempler på nogle af de berømteste bibelske mirakler, og hvordan de er blevet formidlet videre i kunsten - fra de første kristne vægmalerier til moderne filmgengivelser af Jesu liv. Hvidt vil gennemgå værker af de store klassiske kunstnere fra 1300 – 1650 som Giotto, Fra Angelico, Botticelli, Caravaggio, Rembrandt og El Greco og fortælle om deres baggrund og samtid, både den kunstneriske og religiøse.

Regioner
Hele landet